Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000982220
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 ธันวาคม 2560 / 15:59:28     โดย : สวท.พะเยา
   ประกาศสั่งเลิกสหกรณ์การเกษตรตำบลฝายกวาง จำกัด ตำบลฝายกวาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แจ้งว่ามีประกาศจากนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (พย) 31/2560 เรื่อง สั่งเลิกสหกรณ์การเกษตรตำบลฝายกวาง จำกัด เลขทะเบียนสหกรณ์ 5600000225471 เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื่องจากสหกรณ์หยุดดำเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาได้ 4 ปี และมีประกาศผู้ชำระบัญชี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ขอให้เจ้าหนี้ยืนคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตรตำบลฝายกวาง จำกัด ขอให้ติดต่อกับนางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้ชำระบัญชี ณ นิคมสหกรณ์เชียงคำ เลขที่ 74 หมู่ 9 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 062-6245953 ทุกวันในเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก  30/07/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์  29/07/2561   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน   27/06/2561   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนร้านขายยาสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  28/07/2561   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  30/09/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561  27/06/2561   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561   02/07/2561   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ   07/07/2561   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักศึกษาใหม่  22/06/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   21/06/2561   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล   02/07/2561   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัคบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  28/06/2561   
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  05/07/2561   
เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์"  27/06/2561   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา  05/07/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph