Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000962553
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2560 / 10:43:31     โดย : สวท.พะเยา
   ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ประจำเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ประจำเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม 2560 1. กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม ร่วมมือกันบูรณาการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มสถานพยาบาลของรัฐเป็น 19,000 แห่ง รองรับการให้บริการแก่ผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 2. สำนักงานประกันสังคม แจ้งระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560. เป็นต้นไป ทั้งนี้พระราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวจะทำให้การคืนเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน จะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ประกันสังคมจังหวัดพะเยา เตือนผู้ประกันตนที่ว่างงาน ให้ขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา และสามารถรายงานตัวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาเดือนละ 1 ครั้ง เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา เบอร์โทรศัพท์ 054-484001-2 ต่อ 101-103 หรือสายด่วน 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ. 146-03 สายทางบ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเปียง กอก หมูที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน  30/08/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ   04/09/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 157-05 สายทางบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 5   31/08/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานทาง 4 รายการ งานชลประทาน 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   01/09/2560   
เทศบาลตำบลเวียงฝาง จะประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 017 สี่แยกธนาคารกสิกรไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   30/08/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ. 146-03 สายทางบ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเปียง กอก หมูที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน  04/09/2560   
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมแบะปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง  05/09/2560   
โรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง ประกาศขายยานพาหนะที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น  25/09/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก  24/08/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วสอบราคาจัดหาพัสดุ จำนวน 5 โครงการ  29/08/2560   
โรงพยาบาลฮอด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้  28/08/2560   
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชกรรม  23/08/2560   
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อ Alcohol Blister(สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์)  31/08/2560   
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  05/09/2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกาศการรับเงินมัดจำประกันสัญญาคืน  08/09/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph