สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000069837
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
เรียบเรียงโดย : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
ป้อนข้อมูลโดย :

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สานความสัมพันธ์กันมา เป็นระยะเวลา ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย และจีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ โดยทั้งสองประเทศในทวีปเอเชีย ต่างมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน การติดต่อสัมพันธ์กันมีมาช้านาน เช่น การไปมาหาสู่กันนับเวลา ๒,๐๐๐ กว่าปี ได้สร้างความผูกพันลึกซึ้งที่มีความใกล้ชิดทางสายเลือด ความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม ดังคำกล่าวว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า จนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ ๒ ของโลก และประเทศอุตสาหกรรมอันดับ ๑ ของโลก ทำให้ประชากรกว่า ๗๐๐ ล้านคนพ้นจากความยากจน ส่วนประเทศไทยก็พยายามค้นหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับสถานการณ์ของไทย เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมือง มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ ๒ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “หนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย” มีความกระตือรือร้นในความร่วมมือในกิจการภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะที่ทั้งสองประเทศได้พัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ความร่วมมือฉันมิตรรอบด้านระหว่างจีน-ไทย ก็ได้พัฒนาไปอย่างงดงาม ทางด้านการเมืองมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรมมีความสนิทสนมมากยิ่งขึ้น ผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศมีการเยือนกันบ่อยครั้ง เสมือนการไปมาหาสู่กันของญาติพี่น้อง ได้มีการชี้แนะและผลักดันจนเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี จีนเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของไทยติดต่อกันมา ๕ ปี เป็นประเทศที่มีการลงทุน ในไทยมากเป็นอันดับ ๓ ในบรรดาต่างประเทศที่มาลงทุนในไทย ประเทศไทยเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ ๓ ในอาเซียนของจีน จะเห็นได้ว่า โครงการความร่วมมือรถไฟจีน-ไทย ระยะที่ ๑ ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นการเริ่มศักราชใหม่ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ถ้าจะมองไปแล้ว จีนจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีศักยภาพสูง และมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้เศรษฐกิจรูปแบบใหม่และความรู้เป็นฐานมาลงทุนในไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน - ไทย
การแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมีความคึกคัก ปัจจุบันมีนักเรียน-นักศึกษาจีน ๓๗,๐๐๐ คน มาเรียนที่เมืองไทย ขณะเดียวกัน มีนักเรียน-นักศึกษาไทย มากกว่า ๒๗,๐๐๐ คน ไปเรียนที่จีน มีครูจีนอาสาสมัครกว่า ๑,๗๐๐ คน สอนภาษาจีนอยู่ในเมืองไทย นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังดำเนินการความร่วมมือระดับอาชีวศึกษาในหลากหลายสาขา เช่น รถไฟความเร็วสูง การบินและอวกาศ ปัญญาประดิษฐ์ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น สำหรับปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีนเกือบ ๑๐ ล้านคน มาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ความร่วมมือฉันมิตร ไทย – จีน เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่
ตลอดระยะเวลา ๔๔ ปี ที่ผ่านมา ด้วยหลักการเคารพซึ่งกันและกัน เสมอภาค มีความเป็นธรรม มีความร่วมมือเอื้อประโยชน์แก่กันและกัน พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานยุทธศาสตร์ ยืนหยัดสนับสนุนเส้นทางการพัฒนาที่แต่ละประเทศตัดสินใจเลือกว่าเหมาะสมกับแต่ละประเทศของตนและ ผลักดันการประสานยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กับ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ให้มีการดำเนินความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านคลังสมอง สื่อมวลชน และเยาวชน ถ้าหากจะมองไปอนาคต เชื่อว่า ความร่วมมือไทย – จีน การสานสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้ายั่งยืนอย่างแน่นอน

ที่มา : การเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เมืองฉงชิ่ง และเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
16 กรกฎาคม 2562

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
6 ธ.ค. 62 / 15:46:01
จังหวัดแพร่ เตือนประชาชนดูและรักษาสุขภาพและระวังอัคคีภัยจากการก่อไฟคลายหนาว
6 ธ.ค. 62 / 15:32:39
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพจากสภาวะอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในระยะนี้
6 ธ.ค. 62 / 15:23:03
จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแม่คำมี
6 ธ.ค. 62 / 15:05:05
กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จ.แพร่ จัดชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
6 ธ.ค. 62 / 15:00:46
จังหวัดลำปาง เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) รณรงค์แก้ไขปัญหาการทุจริต
6 ธ.ค. 62 / 14:56:48
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563
6 ธ.ค. 62 / 14:55:36
ธ.ออมสิน ผุดโครงการ “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” ดอกเบี้ยปีแรก 0.01% ตอบรับนโยบายภาครัฐ
6 ธ.ค. 62 / 14:49:00
ธ.ออมสิน ผุดโครงการ “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” ดอกเบี้ยปีแรก 0.01% ตอบรับนโยบายภาครัฐ
6 ธ.ค. 62 / 14:42:58
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปาง จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
6 ธ.ค. 62 / 14:35:35
เชียงใหม่ เปิดศูนย์บริการวีซ่าจีน ยกระดับบริการวีซ่าและการพัฒนาระหว่างไทย - จีน ในภาคเหนือ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph