ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2554 / 13:51:26  
กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือเดินทางสัญจรที่จังหวัดลำปาง
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกบริการสัญจรจัดทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2554

นายจักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์ ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางว่า กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กำหนดจัดส่งหน่วยจัดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการ รับคำร้องเพื่อขอจัดทำหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา ( ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการ) เพื่อบริการประชาชนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมข้างหอสมุดประชาชน เทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่จะขอทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก ในกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สูติบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักตัวจริง ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องต้องไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น พร้อมนำบัตรประจำประชาชนของบิดาและมารดาตัวจริง พร้อมบิดามารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสอง ในกรณีที่บิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นตัวจริง โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง เป็นเงิน 1,000 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) จำนวน 35 บาท จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะจัดทำหนังสือเดินทาง ได้ไปขอรับบริการได้ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมข้างหอสมุดประชาชน เทศบาลนครลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ฝ่ายอำนวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-9817200 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : วรฉัฏฐ์ กองแก้ว สื่อ - ข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738